QAce logo firmy CZ EN

QAceGen

Systém QAceGen vyvinutý naší společností je „business logic driven“ generátor testovacích dat, který zároveň slouží jako integrované prostředí pro testování aplikací zpracovávající data.

Metodika testování implementovaná do systému QAceGen postihuje celý životní cyklus QA projektu (dokumentace, vývoj testovacích dat, transport testovacích dat, ověření výsledků a závěrečný protokol). Business logic driven znamená, že systém generuje data na základě pravidel (tvz. „business logic“), která jsou definovaná ve specifikaci pro testovanou aplikaci.

V systému QAceGen je logika testované aplikace rozdělena do elementárních testovacích scénářů. Systém na základě těchto definic generuje testovací data a výsledky transportuje do všech relevantních vstupů (tabulky, soubory) testovaného systému.

Po skončení testu QAceGen vyhodnotí výsledky a vytvoří protokol o výsledcích testu. Tento protokol je generován v příjemném grafickém prostřední pro snadné pochopení výsledků testu a pro snadnou presentaci těchto výsledků projektovému týmu nebo vedení.

Pomocí systému QAceGen lze otestovat každou elementární logickou větev daného scénáře. Toto je podstatný rozdíl oproti běžné praxi, využívající pro testování logiky tzv. „produkčních dat“. Ty v naprosté většině případů pokrývá pouze 60 až 80% logických větví testovaného systému. Kromě již zmíněného bezpečnostního rizika, představuje tento test i rizika pro provozní systém.

Naše řešení navíc nabízí značnou komparativní výhodu v situacích, kdy žádná „produkční data “ nejsou k disposici. V takovém případě je potřeba testovací data vytvářet „manuálně“. Komplexita vazeb v datových skladech mnohdy způsobí, že manuální výroba záznamů představuje velmi zdlouhavý proces, který navíc trpí značnou chybovostí.

Naproti tomu naši konzultanti překonají tuto konvenční metodu jak kvalitativně (tj. bezchybná testovací data, 100% pokrytí všech větví rozhodovacího stromu), tak i kvantitativně. Technologická výhoda systému QAceGen umožňuje pracovat pouze s minimálním množstvím záznamů, tudíž samotné testování je nepoměrně rychlejší než testování produkčními daty.

Naše testy jsou také velmi dobře dokumentovány. Dokumentace je integrována do jednotlivých testovacích scénářů ve formě komentářů, které je možné kdykoliv exportovat do samostatného dokumentu, při zachování logické struktury projektu. Tento způsob vedení dokumentace umožňuje velmi snadnou kontrolu správnosti dokumentace, snižuje administrativu spojenou s udržováním pomocných dokumentů a hlavně minimalizuje možnosti „nekonzistence“ mezi skutečným stavem testů a dokumentací.